Σήμερα στις σταβλικές μας εγκαταστάσεις κατέφθασαν καινούρια ζώα από την Ρουμ ανία. Είναι 35 νεαρά βόεια ηλικίας περίπου 7-8 μηνών,...